Tietosuoja

Chatarina Blomqvist Tmi:n potilasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja24§

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Chatarina Blomqvist

Y-tunnus 1572319-9
Rantalinna
Rantakatu
65100 Vaasa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin vastuuhenkilö: Chatarina Blomqvist, info@chatarinablomqvist.fi
Rantalinna, Rantakatu, 65100 Vaasa, puh. 050 5850821

3. Rekisterin nimi

Chatarina Blomqvist Tmi:n potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilasrekisterin tarkoituksena on

– potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta

– potilaan mahdollinen ohjaaminen muuhun hoitolaitokseen

– potilaan hoidon ja tutkimusten laskutus

– potilastietojen käyttö toiminnan tilastointi- ja seurantatarkoituksiin

5. Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisteri koostuu potilasasiakirjoista ja teknisistä tallenteista, jotka sistältävät
henkilön yksilöimiseksi tarvittavia henkilötietoja: Nimi, syntymäaika, henkilötunnus,
kotikunta, ja yhteystiedot. Sekä potilaan hoidon ja hoidon järjestämisen yhteydessä
syntyneitä tai hoitoa varten saapuneita tietoja. Rekisteriin merkitään potilaan hoidon
järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

– Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan kirjallisella suostumuksella toiselle
terveydenhuollon yksikölle.
– Lainsäädännnön perusteella tietoja voidaan luovuttaa tiedon saantiin oikeutetuille
viranomaisille (esim. Poliisi, sosiaalitoimi, vakuutusyhtiöt)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unioinin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevää työntekijää koskee
vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Potilasrekisteritiedot
säilytetään ulkopuolisilta suojattuina ja niiden käyttöä valvotaan.

9. Tarkastusoikeus

Potilaalla/asiakkaalla on oikeus nähdä ja tarkastaa kaikki henkilötietonsa ja hänen
hoitoaan koskevat potilasrekisteritidot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena ja maksuttomaksi
kerran vuodessa (HetiL 523/1999, 26§).

Potilas/asiakas voi esitää tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti hoitoyksikössä. Päänsääntöisesti tarkastusoikeus toteutetaan siinä hoitoyksikössä, jossa tiedot ovat syntyneet. Tiedot antaa rekisterin vastuuhenkilö pyytäjän esittämässä laajuudessa ja kirjallisena tietosuojaohjeiden mukaisia menettelytapoja noudattaen. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen rekisterin
vastuuhenkilön allekirjoittama päätös. Rekisteröity voi saattaa asian
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (HetiL 523/1999 26 – 28§).

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa havaitut selvät virheellisyydet normaalina ylläpitomenettelynä.
Havaittu virheellinen tieto oikaistaan välittömästi, kun virhe on todettu. Terveyttä ja
sairautta koskevat merkinnät korjataan siten, että virheellinen tieto on myös luettavissa.
Tarpeeton tieto kuitenkin poistetaan.

Potilaan/asiakkaan vaatiessa tiedon korjaamista hän tekee tietoa/tietoja koskevan oikaisupyynnön kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle.

Mikäli potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annataan rekisterin vastuuhenkilön allekirjoittama päätös, josta ilmenee syyt korjaamisen epäämiseen.
Kielteiseen päätökseen liitetään ohjaus asian saattamiseksi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (HetiL 523/1999 29§).